2018-04-13

Założyciel

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej (zwane dalej SIO) powstało w 1990 roku. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie obowiązującego Prawa – Ustawa o Stowarzyszeniach. Jego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała, a obszarem działania teren Rzeczpospolitej Polskiej.

Głównym celem SIO jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych dotyczących oświaty, nauki i wychowania, przyczyniając się do podnoszenia współczynnika skolaryzacji w regionie. Cel ten realizowany jest poprzez m.in.:

  • tworzenie i prowadzenie własnych placówek oświatowo-wychowawczych różnego szczebla m.in. szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, wyższych i studiów podyplomowych,
  • prowadzenie działalności oświatowej w postaci m.in. kursów, odczytów, wykładów,
  • tworzenie fundacji i innych form wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w sferze oświaty, nauki i wychowania,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie szerokiej współpracy z instytucjami i organizacjami oświatowo-dydaktycznymi oraz naukowymi.

Wymiernym efektem realizacji celów SIO było założenie w 1991 roku Bielskiej Szkoły Menedżerów (BSM), będącej odpowiedzią na rosnące oczekiwania społeczne w zakresie edukacji ekonomicznej na poziomie szkoły średniej, liceum i Policealnego Studium Zawodowego.

Duże zainteresowanie społeczne działalnością pro-oświatową Stowarzyszenia przyczyniło się do uruchomienia przez SIO w 1995r. Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (która obecnie nosi nazwę Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej). Uczelnia realizując postawione przez SIO cele prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, zatrudniając znakomitą kadrę dydaktyczno-naukową (m.in. prof. Jerzy Osiatyński - doradca ds ekonomicznych Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, były Minister Finansów; prof. Dariusz Rosati – były Minister Spraw Zagranicznych i Członek Rady Polityki Pieniężnej; prof. Stanisław Owsiak - członka Rady Polityki Pieniężnej II kadencji, uhonorowany tytułem Doctoris Honoris Causa; dr Mariusza Andrzejewskiego – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów). Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w wybudowanym budynku akademickim zapewniającym wysokie standardy prowadzonego procesu dydaktycznego.

Odpowiadając na potrzeby rynku edukacyjnego w regionie bielskim oraz zgłaszane przez lokalną społeczność zapotrzebowanie na placówki szkolne, były podstawą do utworzenia przez SIO w 2004 roku Gimnazjum, a w 2011r szkoły podstawowej. Stowarzyszenie prowadzi również wiele działań na rzecz zwiększenie stabilizacji zawodowej osób. Prowadząc analizę rynku pracy oraz współdziałając z Wyższą Szkołą Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz jego oddziałami na terenie woj. śląskiego, pracodawcami na regionalnym rynku pracy, SIO utworzyło szeroką ofertę kursów i szkoleń posiadających akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty.

Za wkład w rozwój szkolnictwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego, Pani mgr Szarlota Binda - Dyrektor Generalna Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w 2002 roku została odznaczona przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się