2018-04-13

Status Prawny

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest uczelnią niepubliczną powołaną decyzją Ministra Edukacji Narodowej o wpisaniu Uczelni do Rejestru Szkół Wyższych Niepaństwowych pod numerem 66 (nr DNS 3-0145-85/4/AM/95 z dn. 18-07-1995 r.), Stosownie do §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6.03.2007 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związku uczelni niepublicznych, aktualny numer Uczelni w rejestrze to 67 (nr MNSiW-DNS-WUN-6014-15829-3/AB/11 z dn. 18.05.2011 r.).

Uczelnia działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003 r., Nr 65, poz. 595), Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej a także na podstawie:

 • Zezwolenia na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku Finanse i rachunkowość - Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: DNS3-0145-85/4/AM/95 z dnia 1995-07-18
   
 • Zezwolenia na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość - Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: DSW-2-0145-416/TBM/2001 z dnia 2001-08-06
   
 • Zezwolenia na uruchomienie wyższych studiów zawodowych na kierunku Informatyka – Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: DSW-3-4003/1003/EK/Rej.66/03 z dnia 2003-09-25
   
 • Zezwolenia na uruchomienie wyższych studiów magisterskich na kierunku Prawo – Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: MNiSW-DNS-WUN-6022-1460-6/KT/09 z dnia 2009-07-20
   
 • Zezwolenia na uruchomienie wyższych studiów licencjackich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: 6022-8541-2/SH/10 z dnia 2010-09-22
   
 • Zezwolenia na uruchomienie studiów magisterskich na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: DKN.ZNU.6022.34.3.2014.AN z dnia 2014-07-04
   
 • Zezwolenia na uruchomienie studiów licencjackich na kierunku Pedagogika – Decyzja ministra o nadaniu uprawnienia nr: DSW.ZNU.6022.1.3.2016.AN z dnia 2016-04-06
   
 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki
   
 • Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej,
   
 • Decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 01.03.2011 roku o zmianie nazwy Uczelni z Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Bielsku-Białej na Wyższa Szkoła Finansów i Prawa z siedzibą w Bielsku-Białej. Decyzja MNiSW-DNS-WUN-6011-14100-1/AM/11

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się