2018-05-25

Ochrona Danych Osobowych

Tożsamość administratora
Administratorem danych jest Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5, 43-382 Bielsko-Biała
 
Dane kontaktowe administratora
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email ado@wsfip.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (kontakt za pomocą adresu email iod@wsfip.edu.pl) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizcji obowiązku wynikającego z ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, j.t. 2017 poz 2183 (ustawa z lipca 2015)
 
Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Ustawy "Prawo o Szkolnictwie Wyższym".
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zajmuje sie ochroną danych osobowych możliwe jest w Pani/Pana państwie członkowskim zwykłego pobytu, miejscu pracy lub miejscu popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się